เลือกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2562/1


รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล:
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 4303
ผู้ดูแล: นายณัฐพงศ์ อ้นน้อย
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 10 คน
สถานที่: 1301/4
ผู้ดูแล:
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 3304
ผู้ดูแล: นางสาวจินดาพร พ่วงปิ่นเพชร์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1409
ผู้ดูแล: นางตวงทรัพย์ เสาะแสวง
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 1 คน
สถานที่: 1211
ผู้ดูแล: นางนุชนาถ ไมตรีแพน นายณัฐพงศ์ อ้นน้อย
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 150 คน
สถานที่: อาคาร 1 ชั้น 6
ผู้ดูแล: ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: 1707-1708
ผู้ดูแล: นางดาราวรรณ วงษ์สง่า นายณัฐพงศ์ อ้นน้อย นายวิมล พง...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 0 คน
สถานที่: 1712
ผู้ดูแล: นายรัชชานนท์ พูลสิน
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: 1710
ผู้ดูแล: นายพีระพงษ์ ปรีดาชม
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 15 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นายปฏิภาณ สุตระ
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นาย สมพอ ภู่โกสีย์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องไฟฟ้า ตึก 4
ผู้ดูแล: ครูวิทย์ทิชัย พวงคำ
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1803
ผู้ดูแล: นายณัฐพล บัวอุไร
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: ห้อง 1610/1612
ผู้ดูแล: อ.รัตนา ทองคำธรรมชาติ อ.นภา เติมศักดิ์ อ.สราวีย์ ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องกิจการนักเรียน
ผู้ดูแล: นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์
รับสมัคร: ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1912
ผู้ดูแล: นางเสาวภา ทองต้นรัตนากร นางสาวศตพร ชาญชัยสิทธิ์
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: โต๊ะชมพูฟ้า
ผู้ดูแล: นายปรัชญา งาสิทธิ์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: อาคาร อบจ.
ผู้ดูแล: นายพงศธร จิตรบรรเทา นายณภัทร โสภณภัทรากุล
รับสมัคร: ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: อาคาร อบจ.
ผู้ดูแล:
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: ครูรวิพล
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: นางปานใจ ภัทรสุวรรณกิจ
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 40 คน
สถานที่: 1806
ผู้ดูแล: ครูชนะชนม์ สวัสดิ์นุชาติ ครูวรรณา ปันส่วน
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล:
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 3202
ผู้ดูแล: นางจารีรัตน์ บัวแย้ม นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ชำนาญ นายอ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 1 คน
สถานที่: อาคาร อบจ.
ผู้ดูแล: นายฐิติวัส ชำนาญเท
รับสมัคร:
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1906
ผู้ดูแล: นายอนันท์ วงษ์เเสง
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 1 คน
สถานที่: ห้องไฟฟ้า ตึก 4
ผู้ดูแล: นายอภิเดช กุลบุตร
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1810
ผู้ดูแล: นายภิญโญ ขียา
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 0 คน
สถานที่: อาคาร อบจ.
ผู้ดูแล:
รับสมัคร: ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: สนามฟุตบอล
ผู้ดูแล: นายฐิติวัส ชำนาญเท นางสาวสริตา สานนอก
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: ไม่จำกัด คน
สถานที่: อบจ
ผู้ดูแล: นายปฏิภาณ สุตระ
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 1 คน
สถานที่: 3408
ผู้ดูแล: นางสุพรพันธ์ จิตรบรรเทา
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 1304
ผู้ดูแล: นางเบญมาศ จุลวงษ์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 1305
ผู้ดูแล: นางเบญมาศ จุลวงษ์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 1302
ผู้ดูแล: นางเบญมาศ จุลวงษ์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 1610
ผู้ดูแล: นายนภัทร โสภณภัทรากุล
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: โรงอาหาร
ผู้ดูแล: ครูสุภาภรณ์ วงษ์แดง
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 3404
ผู้ดูแล: นางชื่นจิต แสนสุด
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 1 คน
สถานที่: ห้องดนตรีไทย
ผู้ดูแล: นายทิวากร ว่องเจริญ
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: 1612
ผู้ดูแล: นางสาววรรษมล เสนาะคำ
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 5 คน
สถานที่: ธนาคารโรงเรียน
ผู้ดูแล: นางณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทร
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องนาฎศิลป์
ผู้ดูแล: นางกันต์กนิษฐ์ เฮงภู่เจริญ นางสาววีรวัลย์ สัมพันธ์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องกลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
ผู้ดูแล: นางสาวพรทิพย์ แก้วรัตนสกุล
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 0 คน
สถานที่: อาคารอบจ ชั้น1
ผู้ดูแล: นายปฏิภาณ สุตระ
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 60 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: นายสาโรจน์ ชื่นนิรันดร์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: นางดุษณี กลั่นเกษร
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: โรงยิม
ผู้ดูแล: นางอำไพ ตันติกุล
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 3308
ผู้ดูแล: นางพรชีวัน ทัฬหิกรณ์ นางพรทิพย์ แก้วรัตนะสกุล
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 0 คน
สถานที่: ห้องลูกเสือ
ผู้ดูแล: นายสายัญ อนุวัฒนา
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1901
ผู้ดูแล: นายอิทธิพันธ์ นาโควงค์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1911
ผู้ดูแล: นางรุ่งทิวา ค้ำคูณ นายธงชัย ควรคนึง
รับสมัคร: ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1412
ผู้ดูแล: นางสาวอรวรรณ สังขรณ์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล:
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 20 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล:
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 3301
ผู้ดูแล: นางณภัทร์พรรณ์ ภูมิเรศทศสุนทร
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ห้องสมุด
ผู้ดูแล: นางสาวจงดี เปียประเสริฐ นางอภันตรี กระต่ายทอง
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 0 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล: นายรัชชานน พูนสิน
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 150 คน
สถานที่: โดม
ผู้ดูแล: ว่าที่ร.ต.ธานี ชุนวงษ์ นายชัยยุทธ อนุวรรณ
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 4308
ผู้ดูแล: นางสาวชนิดา กุลแพทย์ นางพรทิพย์ จิตต์ธรรม
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 49 คน
สถานที่: 1203
ผู้ดูแล: นายนิวัฒน์ เสนาะ นายสาโรจน์ ชื่นนิรันดร์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 35 คน
สถานที่: 1401
ผู้ดูแล: นายวีรภัทร ติระดำรงกุล
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ตึกอบจ
ผู้ดูแล: นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลาง
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1711
ผู้ดูแล: นายภิญโญ ขียา
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: 1507
ผู้ดูแล: นางยรรยง เชตุใจ นางศุภลักษณ์ สวัสดิ์นที นางพิมชญา ...
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่:
ผู้ดูแล:
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 52 คน
สถานที่: ตึกอบจ
ผู้ดูแล: นายภิญโญ ขียา
รับสมัคร: ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 50 คน
สถานที่: ตึกอบจ
ผู้ดูแล: นายสายัญ อนุวัฒนา
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 25 คน
สถานที่: 1411
ผู้ดูแล: T.Tatsu Tsuruishi
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-

รับสูงสุด: 30 คน
สถานที่: 1807
ผู้ดูแล: ครูปรัชญา งาสิทธิ์
รับสมัคร: ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
Note:-